Login
Vedtægter eSport Danmark

Vedtægter eSport Danmark

Vedtægter for eSport Danmark

Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 23. marts 2016.

§ 1 Forbundet og dets formål

1.1 Forbundets navn er eSport Danmark.

1.2 Forbundet er den landsdækkende organisation for computerspillere i Danmark.

1.3 Forbundet er beliggende i Københavns Kommune.

1.4 eSport Danmark har til formål at udvikle dansk eSport på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde. Forbundet skal, i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, iværksætte, koordinere og effektivisere fælles foranstaltninger i Danmark ved:

  • at samle aktører og spillere i et bredt demokratisk samarbejde,
  • at udbrede kendskabet i Danmark til eSport,
  • at arbejde for en formel integration og styrkelse af forståelsen for computerspil og eSport,
  • at arbejde for etablering af gode fysiske rammer til udøvelse af eSport,
  • at støtte op om og fremme koordinationen af eSports arrangementer i Danmark,
  • at varetage den overordnede planlægning vedrørende eSport,
  • at sikre en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eSport,
  • at iværksætte trænings- og instruktionsmuligheder for eSportsudøvere,
  • at udvikle dygtige og engagerede trænere og ledere,
  • at sikre en forsvarlig udvikling af eSportsudøvere fysisk, personligt og socialt,
  • at varetage talentrekruttering og –udvikling,
  • at samarbejde med kommunale, regionale og nationale myndigheder om eSport, herunder faciliteter, og
  • at samarbejde og indgå aftaler med medier og sponsorer.

§ 2 medlemskaber

2.1 Som medlem af det Internationale eSport Forbund (IeSF) er forbundet, og dermed forbundets medlemmer, jf. § 4.1, samt disses spillere, ledere og trænere, forpligtiget til at indrette sig i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bestemmelser og afgørelser udstedt af IeSF, i det omfang disse er accepteret af eSport Danmark.

2.2 eSport Danmark kan vælge at indmelde sig i forbund og organisationer i Danmark. Hovedbestyrelsen i eSport Danmark har den fornødne kompetence til at vurdere om et medlemskab vil skabe værdi for forbundet, som er en forudsætning for at en eventuel indmeldelse foretages. Forbundets medlemmer, jf. § 4.1, samt disses spillere, ledere og trænere, er forpligtiget til at indrette sig i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bestemmelser og afgørelser i sådan henseende, i det omfang disse er accepteret af eSport Danmark.

§ 3 Landshold, turneringer og kampe

3.1 Forbundet kan udtage landshold og arrangere landskampe, udskrive nationale turneringer, cups og mesterskaber, udgive oplysende publikationer, uddanne og tilsynsføre spillere, ledere, trænere, dommere m.v. Det skal ske i et bredt samarbejde, der sikrer størst mulig opbakning.

§ 4 Medlemmer

4.1 Medlemmer af forbundet er følgende:

 • Organisationer (CVR) der tilknyttes afdelinger som De Danske eSport foreninger mv.
 • Enkeltpersoner (CPR) der ikke er tilknyttet en organisation tilknyttes forbundets afdeling for “Direkte medlemmer”.

4.1.1 Følgende krav stilles til organisationer for medlemskab af forbundet:

  • at kunne tilslutte sig forbundets formålsparagraffer og love,
  • til enhver tid at betale gældende kontingent til forbundet,
  • at fungere med forbundets repræsentantskab som øverste myndighed,
  • at afgive sit mandat til afdelingsbestyrelsen indenfor den afdeling man er tilmeldt,

4.1.2 Følgende krav stilles til enkeltpersoner for medlemskab af forbundet:

  • at kunne tilslutte sig forbundets formålsparagraffer og love,
  • til enhver tid at betale gældende kontingent til forbundet,
  • at fungere med forbundets repræsentantskab som øverste myndighed,
  • at afgive sit mandat til afdelingsbestyrelsen indenfor den afdeling man er tilmeldt,

4.2 Forbundet kan afvise anmodninger om optagelse og kan ligeledes ekskludere medlemmer, der modvirker forbundets formål eller skader dets interesser.

Beslutning om at afvise en anmodning om optagelse i eSport Danmark eller eksklusion fra eSport Danmark skal godkendes i hovedbestyrelsen. Den afviste eller ekskluderede kan få sin sag forelagt på Repræsentantskabsmødet, hvis man ikke er enig i hovedbestyrelsens beslutning og ønsker som sidste instans at Repræsentantskabet behandler sagen.

§ 5 Organisatorisk opbygning

5.1 Forbundets daglige ledelse varetages af hovedbestyrelsen og forbundets afdelingsbestyrelser.

5.2 Forbundets øverste myndighed er repræsentantskabet.

5.3 Til udarbejdelse af forbundets til enhver til gældende retningslinjer eller udførsel af specielle opgaver, kan repræsentantskabet, hovedbestyrelsen eller afdelingsbestyrelserne etablere yderligere udvalg.

5.4 Det er kun repræsentantskabet, der kan etablere afdelingsbestyrelser.

§ 6 Hovedbestyrelse

6.1 Hovedbestyrelsen er forbundets daglige ledelse, og består af flg. medlemmer:

  • Formand
  • Næstformand
  • Kasserer
  • 2 medlemmer fra hver afdelingsbestyrelse
   der er mulighed for at afdelingerne møder med suppleanter i hovedbestyrelsen

6.2 Formand, næstformand og kasserer vælges direkte af repræsentantskabet.

6.3 Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7 Afdelingsbestyrelse

7.1 Afdelingsbestyrelsen er en afdelings daglige ledelse, og består som min. af flg. medlemmer:

  • Formand
  • Næstformand
  • Økonomiansvarlig

7.2 Formand, næstformand og økonomiansvarlig vælges direkte af afdelingen.

7.3 Afdelingen kan vælge at udvide med yderligere bestyrelsesmedlemmer.

7.4 Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 8 Repræsentantskabet

8.1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem 1. september og 30. oktober.

8.2 Deltagere og stemmeberettigede på repræsentantskabsmødet er forbundets medlemmer.

8.3 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt i repræsentantskabet.

8.3 Repræsentantskabet indkaldes skriftligt med mindst otte ugers varsel.

8.4 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af hovedbestyrelsen hvis et flertal i hovedbestyrelsen ønsker dette eller såfremt 1/3 af forbundets medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. Ved indkaldelse skal dagsordenen angives. Frist for indkaldelse er samme som ved ordinært repræsentantskabsmøde.

Frist for indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde er 4 uger

8.5 Repræsentantskabets møder er åbne for alle medlemmer af eSport Danmark. Dog kan møderne lukkes under behandlingen af et eller flere punkter, såfremt 50% af de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer ønsker dette.

8.6 Dagsorden for repræsentantskabsmøde

 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Hovedbestyrelsens beretning
 4. Afdelingernes beretning
 5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Etablering af afdelingsbestyrelser
 8. Valg til afdelingsbestyrelser (De danske eSportsforeninger, Direkte medlemmer mv.):
  • a) Formand
  • b) Næstformand
  • c) Økonomiansvarlig
  • d) Evt. bestyrelsesmedlemmer
  • e) Fastsættelse af kontingent
 9. Valg af hovedbestyrelse:
  • a) Formand
  • b) Næstformand
  • c) Kasserer
 10. Eventuelt

8.6.1 Som hovedregel er alle afstemninger ved håndsoprækning. Et medlem kan begære skriftlig afstemning.

8.6.2 Forslag til behandling under dagsordenens punkt 7, 8 og 9 skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 3 uger før repræsentantskabsmødet. Hovedbestyrelsen skal videresende de indkomne forslag til afdelingsbestyrelserne senest 14 dage før repræsentantskabsmødet, som senest 8 dage før repræsentantskabsmødet skal videresende dagsorden til medlemmerne.

8.6.3 Alle poster til hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne vælges for et år ad gangen.

8.6.4 Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt ved stemmeflertal, dog skal personvalg ske med 50% flertal.

8.6.5 Ændring af forbundets vedtægter kan kun ske på et repræsentantskabsmøde, hvor et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmer for.

§ 9 Kontingent

9.1 Kontingentet fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde, og betales senest 1. februar. Medlemsopgørelse i eSport klubber og foreningerne opgøres pr. 1. december.

9.2 Afdelingsbestyrelserne kan vælge at give dispensation for kontingent til nye medlemmer.

9.3 De tilsluttede organisationer fastsætter selv kontingent for deres medlemmer i eget regi.

§ 10 Forseelser

10.1 Det er ethvert medlems pligt over for afdelingsbestyrelsen, at indberette enhver spiller eller organisation, der ved sin handling overtræder forbundets bestemmelser, eller på anden måde modarbejder forbundets formål.

10.1.1 Indberetningen skal sendes til formand og næstformand, som inden 8 dage videresender klagen til den/de implicerede. Eventuelle indsigelser bør være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 8 dage efter modtagelsen.

10.1.2 Afdelingsbestyrelsen vil eventuelt herefter indkalde de implicerede parter til en samtale og senest 14 dage herefter afsige kendelse samt eventuel straf (fx udelukkelse fra konkurrencer i et givet tidsrum, udelukkelse fra forbundet etc.).

10.2 Afgørelser truffet efter bestemmelserne i § 10.1.1 og 10.1.2 kan ankes til hovedbestyrelsen og i sidste instans repræsentantskabet.

§ 11 Regnskab

11.1 Regnskabet følger kalenderåret.

11.2 Regnskabet skal underskrives af hovedbestyrelsen og den af repræsentantskabet valgte revisor.

§ 12 Tegning

12.1 Forbundet tegnes af bestyrelsen.

12.2 Bestyrelsen kan tildele enkeltpersoner, afdelingsbestyrelser eller udvalg specielle fuldmagter.

12.3 Tegningsret. Det er alene formanden sammen med kassereren der kan forpligte forbundet økonomisk.

§ 13 Opløsning

13.1 Beslutning om opløsning af forbundet kan kun træffes på to uafhængige repræsentantskabsmøder med minimum 3 ugers mellemrum, hvor mindst halvdelen af de tilsluttede foreninger og mindst halvdelen af alle stemmeberettigede er til stede, og kun ved et stemmeflertal på mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

13.2 Ved forbundets ophør anvendes dens eventuelle formue til formål, der efter det opløsende repræsentantskabsmødes vurdering og efter godkendelse af Kulturministeriet, er i overensstemmelse med forbundets formål.