Login
Vedtægter De Danske Sportsforeninger

Vedtægter De Danske Sportsforeninger

Vedtægter for De danske eSportsforeninger

Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 23. marts 2016. 

Disse vedtægter gælder for afdelingen “De danske eSportsforeninger” i eSport Danmark.

§ 1 Medlemmer

1.1 Medlemmer i afdelingen er foreninger med CVR-nummer, der har fået godkendt sine vedtægter af forbundets hovedbestyrelse. Medlemskab forudsætter, at medlemmet har betalt det til enhver tid gældende kontingent.

1.2 Hovedbestyrelsen kan afvise anmodninger om optagelse, og kan ligeledes ekskludere medlemmer, der modvirker forbundets formål eller skader dets interesser.

§ 2 Bestyrelsen

2.1 Afdelingsbestyrelsen er afdelingens daglige ledelse, og består som min. af flg. medlemmer:

 • a) Formand
 • b) Næstformand
 • c) Økonomiansvarlig

2.2 Afdelingsbestyrelsens formand og næstformand får plads i forbundets hovedbestyrelse.

2.3 Hvervet som bestyrelsesmedlem er personligt, og der kan ikke gives møde ved fuldmagt eller suppleant.

2.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og uddelegerer ansvar efter eget skøn.

2.5 Afdelingen kan vælge at udvide bestyrelsen med yderligere medlemmer.

2.6 Bestyrelsesmøder afholdes efter behov og indkaldes af afdelingens formand eller næstformand.

2.7 Bestyrelsen skal føre protokol over sine bestyrelsesmøder med dagsorden og beslutningsreferat.

2.8 Afgørelser afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

2.9 Bestyrelsen kan ad hoc supplere sig med særligt sagkyndige. Disse har ikke stemmeret.

2.10 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til behandling af særlige sager. Indstillinger fra sådanne udvalg forelægges til behandling af bestyrelsen.

2.11 Arbejdet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Bestyrelsens medlemmer kan honoreres under hensyn til arbejdets art og omfang. Forbundets hovedbestyrelse træffer beslutning om særskilt vederlag til afdelingsbestyrelsens medlemmer og i givet fald til hvem og med hvilke beløb.

2.12 Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer, medmindre der er tale om forhold, som efter sagens natur skal bringes til tredjemands kundskab.

2.13 Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at underrette afdelingsbestyrelsen og hovedbestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.

2.14 Forbundet tegnes af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan tildele enkeltpersoner, afdelingsbestyrelser eller udvalg specielle fuldmagter. Det er alene forbundets formand sammen med forbundets kasserer der kan forpligte forbundet økonomisk.

§ 3 Årsmøde

3.1 Årsmødet afholdes en gang årligt tidligst d. 1/7 og senest 4 uger før forbundets repræsentantskabsmøde.

3.2 Årsmødet annonceres med mindst 14 dages varsel som minimum ved opslag på forbundets hjemmeside eller sociale medier samt ved indkaldelse via e-mail til samtlige medlemmer, der har oplyst aktive e-mail adresser til forbundet.

3.3 På årsmødet træffes beslutninger ved simpelt flertal, og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

3.4 Stemmeberettigede på årsmødet er afdelingens medlemmer (1 stemme pr. forening).

3.5 Dagsordenen for årsmødet skal indeholde følgende punkter:

 • 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Formandens beretning for afdelingsbestyrelsens arbejde
 • 4. Indkomne forslag
 • 5. Indstilling til valg af afdelingsbestyrelse på forbundets repræsentantskabsmøde.
  • a) Formand
  • b) Næstformand
  • c) Økonomiansvarlig
  • d) Evt. bestyrelsesmedlemmer
 • 6. Indstilling af kontingentfastsættelse til vedtagelse på forbundets repræsentantskabsmøde.
 • 7. Eventuelt

3.6 Alle bestyrelsesmedlemmer indstilles på afdelingens årsmøde, og vælges af afdelingens medlemmer for et år ad gangen på forbundets repræsentantskabsmøde jf. forbundets vedtægter.

3.7 Forslag til årsmødets dagsorden pkt. 4 og 5 skal være afdelingsbestyrelsen i hænde, enten skriftligt eller via e-mail senest 8 dage før årsmødet. Kandidater til bestyrelsen er alle fyldt eller fylder 18 år det indeværende år.

§ 4 Vedtægtsændringer

4.1 Ændringer af afdelingens vedtægter kan kun ske på forbundets repræsentantskabsmøde, hvor et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmer for.

§ 5 Afdelingens ophør

5.1 Beslutning om afdelingens ophør kan kun ske på forbundets repræsentantskabsmøde, hvor et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmer for.